ಸಹಭಾವ : ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರ “ನೊರೆಹಾಲು” ಕುರಿತು ಎರಡು ನೋಟಗಳು

ರೂಪಾ ಹಾಸನ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು

ಕೆ.ಪಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯರವರ ಕವಿತೆಗಳು

ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು

ಅನುವಾದ